Záručná doba

Na všetky produkty sa vzťahuje záruka 24 mesiacov.

Výnimkou sú produkty, ktoré majú predĺženú záruku 48 mesiacov, alebo doživotnú. Táto informácia je uvedená v detaile produktu.

Ako záručný list slúži nákupný doklad ( faktúra ).

Alvesu

Výrobca poskytuje záruku 24 mesiacov na výrobné závady, nie na mechanické poškodenie alebo opotrebenie. Záruka sa vzťahuje na drezy, batérie a koše inštalované podľa pokynov pre inštaláciu, používaných podľa doporučení a za normálnych podmienok bývania a podle pokynov pre údržbu. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté neodbornou inštaláciou, vlastnou opravou alebo poškodením spôsobené nesprávnou údržbou. Mechanické poškodenie, škrabance a normálne opotrebenie častí výrobku, sú zo záruky vylúčené.

Blanco 

Firma BLANCO zodpovedá za kvalitu výrobku v priebehu záručnej doby v dĺžke 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje iba na reklamácie vzniknuté výrobnou vadou alebo vadou materiálu. Vadné výrobky prípadne ich vadné diely budú podľa nášho uváženia buď opravené, alebo vymenené. Záručný bezplatný servis je poskytovaný na závady zapríčinené vadou materiálu. Pri každej reklamácii je nutné predložiť riadne vyplnené údaje podľa reklamačného poriadku alebo
záručného listu. Zákazník uplatňuje reklamáciu u predávajúceho, u ktorého si výrobok zakúpil.

Záruka zaniká v nasledovných prípadoch:
- chybná alebo nesprávna montáž a manipulácia
- prirodzené opotrebovanie, chybná alebo nesprávna údržba
- nevhodné prevádzkové podmienky, vonkajší mechanický zásah akéhokoľvek druhu
- poškodenie povrchu použitím nesprávnych prípravkov na údržbu
- náklady na servisný výjazd technika pri nezistení závady v zmysle záruky hradí výhradne osoba, ktorá nárok na opravu uplatnila
- otázky záruky, výmeny a prípadného zrušenia kúpnej zmluvy sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka

Franke

Na produkty spoločnosti Franke sa vzťahuje podľa Občianskeho zákonníka dvojročná záručná doba.

1) Produkty firmy Franke musia byť nainštalované výhradne odbornou firmou alebo zaškoleným pracovníkom. Pri dodržaní všetkých podmienok na prevoz výrobku sa poskytuje záruka 24 mesiacov, ktorá začína dňom predaja výrobku. Záruka sa prípadne predĺži o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave. Toto sa doloží kópiu montážneho listu o vykonaní záručnej opravy.

2) Na drezové batérie poskytujeme predĺženú záruku 5 rokov na funkciu kartuše. Predĺžená záruka je riešená takto: 24 mesiacov je štandardná záruka vrátane servisu zdarma, na dobu ďalších nasledujúcich troch rokoch je zákazníkovi poslaná nová kartuša zdarma a zákazník platí servis (výmenu). Záruka 24 mesiacov od dátumu predaja sa vzťahuje na povrchovú úpravu, kovovej časti batérie, na doplnky batérií ako sú sprchy, hadice a držiaky. Upozornenie: Pri montáži je nutné nainštalovať roháčiky so sitkom. V opačnom prípade nemôžeme uznať reklamáciu ako oprávnenú.

3) Záruka sa vzťahuje len na vady materiálu a výrobné vady spôsobené výrobcom, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.

4) Montáž musí byť urobená odborným pracovníkom. V prípade neodborného zaobchádzania, montáži, nekvalifikovanom zapojení zariadenia prepadá nárok na záruku.

5) Reklamácia na mechanické poškodenie výrobku a kompletnosť príslušenstva je tri dni od dátumu predaja.

6) Výrobok musí byť používaný výhradne na účel, na ktorý bol vyrobený. Výrobok musí byť riadne udržovaný a ošetrovaný.

7) Zákonná záruka sa nevzťahuje: – na závady vzniknuté neodbornou montážou a manipuláciou, neodborným zásahom a nesprávne urobenou montážou – na poškodenie povrchu spôsobené použitím prípravku na čistenie obsahujúceho kyseliny alebo iné čistiace a brusné látky – na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (poškodenie pri preprave, sťahovaní alebo inej manipulácii) – na závady vzniknuté živelnou udalosťou (povodeň, požiar) – na závady vzniknuté používaním výrobku v podmienkach, ktoré nezodpovedajú bežnému kuchynskému prostrediu v domácnosti – na závady vzniknuté tvorbou vodného kameňa (zanesený perlátor, obmedzená funkčnosť zmiešavajúcej kartuše) – na závady vzniknuté nedodržaním podmienok na prevádzku a obsluhu spotrebiča uvedené v priloženom návode alebo v informačnom materiály o výrobku

8) Právo na uplatnenie záruky zaniká pri strate dokladu dokazujúceho dátum zakúpenia výrobku.

9) Náklady spojené s vyslaním servisného technika v prípade, že nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje záruka, je povinná uhradiť osoba, ktorá    nárok na opravu uplatnila.