Obchodné podmienky

1) Základné ustanovenia

Predávajúcim je spoločnosť KOV-TECH trade s.r.o. , so sídlom Chrenovec 190, 972 32 Chrenovec-Brusno

IČO: 36332712, DIČ: 2021777549, IČDPH: SK2021777549 , ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo :14328/R, (ďalej len predávajúci).

Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2) Povinnosti predávajúceho

 Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 1. Dodať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
 2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 3. Dodať tovar s daňovým dokladom o predaji

 Nezodpovedáme za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

3) Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, ihneď skontrolovať a v prípade akýchkoľvek závady bezodkladne oznámiť predávajúcemu! 
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 3. V objednávke pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu

 

4) Objednávka a storno objednávky


Elektronická objednávka kupujúceho realizovaná prostredníctvom internetového obchodu www.kovtech.sk predstavuje záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Po odoslaní objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme predávajúceho, o čom bude kupujúci informovaný oznámením o prijatí objednávky. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho vo forme e-mailového „potvrdenia objednávky“, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri jeho registrácii v internetovom obchode  www.kovtech.sk, alebo na e-mailovú adresu uvedené pri zadávaní objednávky (objednávka bez registrácie).

Kupujúci ma právo stornovať objednávku pred jej expedíciou. Kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu e-mailom info@kovtech.sk a do predmetu uviesť Storno. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená bankovým prevodom, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho. V takom prípade k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde. 

 

5) Cena a platobné podmienky

Ceny produktov sú platné pre nákup prostredníctvom e-shopu kovtech.sk! Ceny na predajni v Prievidzi sa líšia a nieje možné uplatniť ceny uvedené na e-shope!

Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny pri tovare sú konečné vrátane 20% DPH. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené percentuálnym vyčíslením zľavy v obrázku Tovaru . Všetky akcie platia do vypredania zásob.

K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

Za tovar môže kupujúci platiť:

 • Dobierka: tovar zaplatíte v hotovosti pri preberaní zásielky kuriérovi GLS, lebo platobnou kartou cez terminál.
 • Prevod na účet: údaje o platbe budú zaslané v e-maily o prijatí objednávky 
 • V hotovosti pri osobnom odbere na predajni v Prievidzi

 

6) Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Predávajúci doručuje objednaný tovar kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej služby GLS,  na adresu uvedenú v objednávke. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru ( daňový doklad ). Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru. 

SK

Doba dodania:

 • Tovar označený ,,Skladom" je vyexpedovaný do 24h od potvrdenia objednávky, dodanie trvá 1 - 2 pracovné dni
 • Tovar označený ,,Externý sklad" sa nachádza na sklade dodávateľa. Dodanie trvá 3 - 7 pracovných dní

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:

Doprava 

 • Pri nákupe do 120€  cena dopravy: platba prevodom na účet 3,90€ ,  platba na dobierku 4,90€
 • Pri nákupe nad 120€ doprava ZDARMA

 

7) Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 násl. zák. č. 102/2014 Z.z., má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru

Formulár na odstúpenie od zmluvy stiahnite tu:  Vzorovy_formular_na_odstupenie_od_zmluvy 

 1. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu KOV-TECH trade s.r.o., Necpalská cesta 34D, 971 01 Prievidza.Odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie pri preprave k nám. Vrátený tovar formou dobierky nepreberieme! Zákazník je povinný zaslať písomne alebo e-mailom 
 3. Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky: tovar nesmie byť používaný, poškodený. Tovar zašlite spolu s kópiou dokladu o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od kúpnej zmluvy.
 4. V prípade, že bude vrátený tovar poškodený alebo neúplný, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
 5. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Zákazník je povinný zaslať písomne alebo e-mailom číslo účtu vo forme IBAN, kde mu bude vrátená uhradená suma.
 6. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. 
 7. Spotrebiteľ stráca právo nad odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. (napr. vyvŕtanie otvoru do drezu na batériu...)
 8. V prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedené IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

8) Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný tovar skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť po prevzatí zásielky do 2 dní a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru , nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.


V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné tovar zaslať na adresu Kov-Tech trade SK s.r.o., Necpalská cesta 34D, 97101 Prievidza. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu. Reklamácia bude vybavená v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, príp. Občianskeho zákonníka. Poškodenie tovaru pri preprave k Predávajúcemu, má za následok neuznanie reklamácie. Odporúčame preto tovar zasielať doporučene a poistený.

Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a)označenie a popis závady 
b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku
c) kópiu daňového dokladu
d) kópiu reklamačného protokolu (ak bol spísaný s  kuriérom pri prevzatí zásielky)
Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní, od  uplatnenia reklamácie. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Predávajúci nedodá vyššie uvedené podklady, príp. o dobu potrebnú na odborné posúdenie vady. Po uplynutí tejto lehoty má právo Kupujúci odstúpiť od zmluvy, alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Reklamácie sú vybavované:
- telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na čísle 0911 807 707
- e-mailom info@kovtech.sk

 

9) Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Poskytované budú teda len sprostredkovateľom zmluvne spolupracujúcim s KOV - TECH trade s.r.o. ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, správcovia databáz a pod. 

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Za podmienok stanovených v Zákone máte

  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  • právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo emailom prevádzkovateľa uvedených v kontaktoch

 

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 15 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Viac o ochrane osobných údajov si môžete prečítať tu: https://www.kovtech.sk/ochrana-osobnych-udajov/

10) Alternatívne riešenie sporov ( ARS )

Kupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@kovtech.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu  alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_enAlternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Orgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685