Obchodné podmienky

1) Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim je spoločnosť KOV-TECH trade s.r.o. , so sídlom Chrenovec 190, 972 32 Chrenovec-Brusno

IČO: 3633712, DIČ: 2021777549, IČDPH: SK2021777549 , ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo :14328/R, (ďalej len predávajúci).

Zákazníkom ( ďalej jen ,,Kupujúci” )  je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar prostredníctvom internetového obchodu www.kovtech.sk . Používaním internetového obchodu www.kovtech.sk predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

2) Povinnosti predávajúceho

 Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 1. Dodať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
 2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 3. Dodať tovar s daňovým dokladom o predaji

 Nezodpovedáme za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

3) Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 3. V objednávke pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu

 4) Objednávka


Elektronická objednávka kupujúceho realizovaná prostredníctvom internetového obchodu www.kovtech.sk predstavuje záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Po odoslaní objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme predávajúceho, o čom bude kupujúci informovaný oznámením o prijatí objednávky. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho vo forme e-mailového „potvrdenia objednávky“, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri jeho registrácii v internetovom obchode  www.kovtech.sk, alebo na e-mailovú adresu uvedené pri zadávaní objednávky (objednávka bez registrácie).

5) Cena a platobné podmienky

Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny pri tovare sú konečné vrátane 20% DPH. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

Za tovar môže kupujúci platiť:

 • Dobierka: tovar zaplatíte v hotovosti pri preberaní zásielky kuriérovi DHL, lebo platobnou kartou cez terminál.
 • Prevod na účet: údaje platbe budú zaslané v e-maily o prijatí objednávky 
 • V hotovosti pri osobnom odbere na predajni v Prievidzi

 

6) Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Predávajúci doručuje objednaný tovar kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej služby DHL,  na adresu uvedenú v objednávke. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru ( daňový doklad ). Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru. 

Doba dodania:

 • Tovar označený ,,Skladom" je vyexpedovaný do 24h od potvrdenia objednávky, dodanie trvá 1 - 2 pracovné dni
 • Tovar v ,,Externom sklade" je vyexpedovaný od 2 do 4 pracovných dní od potvrdenia objednávky, dodanie trvá 3 - 5 pracovných dní

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:

Doprava SK

 • Pri nákupe do 100€  cena dopravy: platba prevodom na účet 3€ ,  platba na dobierku 4€
 • Pri nákupe nad 100€ doprava ZDARMA

Doprava CZ

 • Pri nákupe do 3000Kč  cena dopravy: platba prevodom na účet 150Kč  , platba na dobierku 180Kč 
 • Pri nákupe nad 3000Kč doprava ZDARMA

Tovar zasielame kuriérskou službou DHL 

Kuriérskou službou DHL zasielame objednávky, ktorej hmotnosť nie je vyššia ako 50kg a 200cm ( platí pre 1ks - balík ). Je možné zaslať aj objednávky nad 50kg, ak objednávka napr. 80kg je zložená z viacerých balíkov s menšou hmotnosťou

7) Storno kúpnej zmluvy

Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku, samozrejme len ak objednávka už nebola odoslaná. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu storno na e-mailovú adresu info@kovtech.sk , kde uvedie číslo objednávky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.

8) Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru
 2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu KOV-TECH trade s.r.o., Necpalská cesta 34E, 971 01 Prievidza.Odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie pri preprave k nám. Vrátený tovar formou dobierky nepreberieme! 
 3. Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky: tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, tovar nesmie byť používaný, tovar musí byť nepoškodený, tovar musí byť kompletný, tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
 6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

9) Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný tovar skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť po prevzatí zásielky do 2 dní a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru , nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.


V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné tovar zaslať na adresu uvedenú v kontaktoch, príp. na daňovom doklade, spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu. Reklamácia bude vybavená v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, príp. Občianskeho zákonníka.. Poškodenie tovaru pri preprave k Predávajúcemu, má za následok neuznanie reklamácie. Odporúčame preto tovar zasielať doporučene a poistený.

Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
a)označenie a popis závady 
b) číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku
c) kópiu daňového dokladu
d) kópiu reklamačného protokolu (ak bol spísaný s  kuriérom pri prevzatí zásielky)
Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní, od  uplatnenia reklamácie. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Predávajúci nedodá vyššie uvedené podklady, príp. o dobu potrebnú na odborné posúdenie vady. Po uplynutí tejto lehoty má právo Kupujúci odstúpiť od zmluvy, alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Reklamácie sú vybavované:
- telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na čísle 0911 807 707
- e-mailom info@kovtech.sk

10) Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Poskytované budú teda len sprostredkovateľom zmluvne spolupracujúcim s KOV - TECH trade s.r.o. ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, správcovia databáz a pod. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje kupujúceho prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: DHL Parcel Slovensko s.r.o.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Za podmienok stanovených v Zákone máte

  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  • právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo emailom prevádzkovateľa uvedených v kontaktoch

 

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 15 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Orgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685